Våre tjenester

img
Prosjektledelse
 • Overordnet styring av prosjektet
 • Utredninger
 • Programmering
 • Lokalisering
 • Kontakt med offentlige myndigheter
 • Valg av entrepriseform
 • Organisering
 • Hovedplan fremdrift
 • Ivareta SHA og kvalitetskrav for prosjektet
 • Budsjettering - kostnadsstyring
 • Engasjement av arkitekt og rådgivere
prosjekteringsledelse
Prosjekteringsledelse
 • Organisere og lede prosjekteringsgruppen
 • Etablere brukerkontakt (er)
 • Ivareta kontakt med off. myndigheter
 • Utarbeide hovedplan fremdrift for prosjektering og bygging
 • Utarbeide detaljplan fremdrift for prosjektering, offentlig saksbehandling og anbud.
 • Ivareta HMS- arbeidet i prosjekteringen (Koordinator for prosjektering)
 • Etablere kvalitetsikringsrutiner for prosjektgruppen
 • Lede arbeid med og sammenstille forprosjekt og kalkyle
 • Koordinere arbeidet med anbudsspesifikasjoner
 • Utarbeide generelle anbudsbetingelser
byggeledelse
Byggeledelse / Byggherreombud
 • Bistand i kontraheringsfasen
 • Utarbeidelse av riggplan
 • Utarbeidelse av kontrakter
 • Tids- og ressursplanlegging /framdriftsplan
 • Koordinering av entreprenørens arbeider (”samordner funksjon”), de enkelte firma imellom
 • Kvalitetssikring/kvalitetskontroll
 • Ledelse av byggeplassen
 • Massekontroll ved regulering av masser
 • Foreta foreløpige og endelige ferdigbefaringer
 • Styre endringsarbeider
 • Sikkerhet - helse - arbeidsmiljø (koordinering utførelse KU)
 • Styre overtakelsesforretning
 • Oppfølging i garantifasen
 • Kostnadskontroll
 • Styre planlegging av tilbudsdokumenter
 • Utarbeide deler av tilbudsdokumentene
 • Evaluering av tilbud / innstilling til byggherre
 • Økonomistyring ihht betalingsplan
 • Følge opp leverandør på stikkontroll basis
 • Ledelse av byggherremøter
 • Styre endringsarbeider
 • Ivareta byggherrefunksjonen
 • Gjennomføre ferdigbefaringer og overtagelse
 • Påse at nødvendig FDV dokumentasjon foreligger
img
SHA koordinator KP - koordinator prosjektering / KU - koordinator utførelse

Vi tilbyr denne kompetansen både for prosjekteringsfasen og utførelsesfasen.
En SHA-koordinator skal påse at det tas hensyn til SHA i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av arbeidene.

 

Byggherreforskriften stiller krav til at byggherren utpeker SHA-koordinator for
bygge- og anleggsprosessen.

 

Begrepet «sikkerhet, helse og arbeidsmiljø» (SHA) er forankret i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften).

 

Byggherreforskriften beskriver hvordan byggherren skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom prosjektering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider.
Begrepet SHA benyttes bare for denne typen arbeidsplasser.

img
BREEAM-NOR AP (akkreditert profesjonell)

Hva er BREEAM?
BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger
BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg.
BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

 

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass / Good / Very Good / Excellent / Outstanding

 

Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøpresentasjon i ni kategorier
Ledelse / Helse- og innemiljø / Energi / Transport / Vann / Materialer / Avfall / Arealbruk /
Økologi / Forurensning

 

Hvorfor BREEAM-sertifisere ditt prosjekt?
Internasjonale studier viser at BREEAM-bygg har:
Høyere markedsverdi / Høyere leieinntekter / Større belegg / Lavere driftskostnader /
Økt brukertilfredshet / Redusert finansiell risiko

rådgivning
Rådgivning
 • Utarbeidelse av prospekter
 • Vurdering av tomtealternativer
 • Rådgivning i forhold til myndighetskrav
 • Administrasjon av byggesaker
 • Utarbeidelse av kalkyler / økonomi
 • Tilstandsanalyser
 • Rådgivning vedr. kontraktstyper
 • Ledelse av risikostyring/analyser
 • Gjennomføring av revisjoner
 • Tids- og ressursplanlegging /framdriftsplan
 • Sammenstille/utarbeide anbudsspesifikasjoner
 • Annonsere anbudskonkurranse
 • Sende ut forespørsel og motta anbud
 • Kontrollregne og evaluere anbud
 • Innstille på valg av anbydere ved begrenset konkurranse
 • Gi innstilling på valg av anbydere
 • Gjennomføre kontraktsforhandlinger
 • Opprette avtaler
 • Oppfølging
 • Byggelånkontroll iht våre interne rutiner
 • All annen rådgivning knyttet til et byggeprosjekt