Våre tjenester

img
Prosjektledelse
 • Overordnet styring av prosjektet
 • Utredninger
 • Programmering
 • Lokalisering
 • Kontakt med offentlige myndigheter
 • Valg av entrepriseform
 • Organisering
 • Hovedplan fremdrift
 • Ivareta SHA og kvalitetskrav for prosjektet
 • Budsjettering - kostnadsstyring
 • Engasjement av arkitekt og rådgivere
prosjekteringsledelse
Prosjekteringsledelse
 • Organisere og lede prosjekteringsgruppen
 • Etablere brukerkontakt (er)
 • Ivareta kontakt med off. myndigheter
 • Utarbeide hovedplan fremdrift for prosjektering og bygging
 • Utarbeide detaljplan fremdrift for prosjektering, offentlig saksbehandling og anbud.
 • Ivareta HMS- arbeidet i prosjekteringen (Koordinator for prosjektering)
 • Etablere kvalitetsikringsrutiner for prosjektgruppen
 • Lede arbeid med og sammenstille forprosjekt og kalkyle
 • Koordinere arbeidet med anbudsspesifikasjoner
 • Utarbeide generelle anbudsbetingelser
byggeledelse
Byggeledelse / Byggherreombud
 • Bistand i kontraheringsfasen
 • Utarbeidelse av riggplan
 • Utarbeidelse av kontrakter
 • Tids- og ressursplanlegging /framdriftsplan
 • Koordinering av entreprenørens arbeider (”samordner funksjon”), de enkelte firma imellom
 • Kvalitetssikring/kvalitetskontroll
 • Ledelse av byggeplassen
 • Massekontroll ved regulering av masser
 • Foreta foreløpige og endelige ferdigbefaringer
 • Styre endringsarbeider
 • Sikkerhet - helse - arbeidsmiljø (koordinering utførelse KU)
 • Styre overtakelsesforretning
 • Oppfølging i garantifasen
 • Kostnadskontroll
 • Styre planlegging av tilbudsdokumenter
 • Utarbeide deler av tilbudsdokumentene
 • Evaluering av tilbud / innstilling til byggherre
 • Økonomistyring ihht betalingsplan
 • Følge opp leverandør på stikkontroll basis
 • Ledelse av byggherremøter
 • Styre endringsarbeider
 • Ivareta byggherrefunksjonen
 • Gjennomføre ferdigbefaringer og overtagelse
 • Påse at nødvendig FDV dokumentasjon foreligger
rådgivning
Rådgivning
 • Utarbeidelse av prospekter
 • Vurdering av tomtealternativer
 • Rådgivning i forhold til myndighetskrav
 • Administrasjon av byggesaker
 • Utarbeidelse av kalkyler / økonomi
 • Tilstandsanalyser
 • Rådgivning vedr. kontraktstyper
 • Ledelse av risikostyring/analyser
 • Gjennomføring av revisjoner
 • Tids- og ressursplanlegging /framdriftsplan
 • Sammenstille/utarbeide anbudsspesifikasjoner
 • Annonsere anbudskonkurranse
 • Sende ut forespørsel og motta anbud
 • Kontrollregne og evaluere anbud
 • Innstille på valg av anbydere ved begrenset konkurranse
 • Gi innstilling på valg av anbydere
 • Gjennomføre kontraktsforhandlinger
 • Opprette avtaler
 • Oppfølging
 • Byggelånkontroll iht våre interne rutiner
 • Rådgivning innen SHA for byggeprosjekter
 • All annen rådgivning knyttet til et byggeprosjekt